Squared katakana koko

🈁
Squared katakana koko emoji
Also known as: Koko