Roasted sweet potato

🍠
Roasted sweet potato emoji
Also known as: Sweet potato