Namibia flag

🇳🇦
Namibia flag emoji
Also known as: Flag na