Ethiopia flag

🇪🇹
Ethiopia flag emoji
Also known as: Flag et