Aruba flag

🇦🇼
Aruba flag emoji
Also known as: Flag aw